SNK 950180
업종 주요제품 상장일 결산월
소프트웨어 개발 및 공급업 IP 라이센스, 콘솔, 모바일 게임 2019-05-07 07월
대표자명 홈페이지 지역 갱신일
토야마 코이치, 갈지휘 http://www.snk-corp.co.jp 일본 20190815
: -4.06%
: -100.00%
: +0.00%
: %
더보기
#종목명신호전일대비
1 DB금융스팩7호 +0.97%
2 압타바이오 -1.61%
3 코오롱티슈진 -
4 유진스팩4호 RSI +0.93%
5 에이에프더블류 -
6 까스텔바쟉 MACD +1.65%
7 SV인베스트먼트 +2.64%
8 SNK MACD -0.60%
9 이노테라피 -
10 신한제5호스팩 RSI -0.48%
2015/07 2016/07 2017/07 2018/07 2019/01 2019/04
BPS NaN NaN 3752.0 5215.0 6741.0 13760.0
CFPS NaN NaN 1789.0 1507.0 1423.0 1806.0
DPS(보통주) NaN NaN NaN NaN NaN NaN
DPS(우선주) NaN NaN NaN NaN NaN NaN
EBITDAPS NaN NaN 2003.0 2243.0 1885.0 2403.0
EPS NaN NaN 1774.0 1494.0 1412.0 1788.0
EV/EBITDA NaN NaN 0.0 0.0 NaN NaN
EV/Sales NaN NaN 0.0 0.0 NaN NaN
FCFF NaN NaN 39.0 253.0 128.0 132.0
PBR NaN NaN NaN NaN NaN NaN
PBR_high NaN NaN NaN NaN NaN NaN
PBR_low NaN NaN NaN NaN NaN NaN
PCR NaN NaN NaN NaN NaN NaN
PER NaN NaN NaN NaN NaN NaN
PER_high NaN NaN NaN NaN NaN NaN
PER_low NaN NaN NaN NaN NaN NaN
PSR NaN NaN NaN NaN NaN NaN
SPS NaN NaN 3244.0 4087.0 3614.0 4707.0
배당성향 NaN NaN NaN NaN NaN NaN
세후영업이익 NaN NaN 229.0 254.0 242.0 296.0
시가총액_high NaN NaN NaN NaN NaN NaN
시가총액_low NaN NaN NaN NaN NaN NaN
유무형자산상각비 NaN NaN 3.0 2.0 2.0 3.0
주가_high 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
주가_low 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
총투자 NaN NaN 193.0 3.0 115.0 167.0
총현금흐름 NaN NaN 232.0 256.0 244.0 299.0